နွစ္ဖက္က်စ္ဆံပင္သိမ္းစည္းနည္း

0

ဒီေန႔ဆံပင္စည္းနည္းလြယ္လြယ္ေလးလုပ္ျပထားလို႔လုပ္ရလြယ္ကူပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းကာက်စ္မည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ ခဏညွပ္ထားပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကို လည္းထိုသို ့ျပဳလုပ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးနွစ္ဖက္ကို အေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမွီး အေပၚသို ့ဆြဲထုတ္ပါ။

အလွဆင္ပါ။