သံုးဆင့္အခ်ည္ဆံပင္

0

အဆင့္ဆင့္လုပ္ျပထားလို႔ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္္စုစည္းပါ။

ဆံပင္စုစည္းကာခ်ည္မည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

လိပ္ပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလိပ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္နွစ္စယူပါ။

ခ်ည္ပါ။

ဒုတိယအဆင့္ ထပ္ယူျပီးခ်ည္ပါ။

ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုပါယူကာ တတိယအဆင့္ကိုခ်ည္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။