က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

0

ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဆံထုံးထုံးနည္းကုိ သေဘာက်သူတုိ႔အတြက္ အိမ္မွာပဲ လြယ္ကူစြာထုံးလုိ႔ရေသာက်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ဆံထုံးကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဆံပင္ကုိ အလယ္မွႏွစ္ဖက္ခဲြၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ခဏစည္းထားပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးပုိင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးကုိ တစ္ခ်က္က်စ္ပဲက်စ္ပါ။
သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ပါ။

တစ္ခ်က္က်စ္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွးထဲထည့္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းကုိလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းအတုိင္းက်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္က်စ္ထားတာကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးကုိ ေဘးတုိက္ပုံစံေခါက္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကို လုိက္၍ ကလစ္ထုိးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးကုိ ဘယ္ဘက္ေခါက္သိမ္းထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေပၚသို႔ ထပ္ၿပီးေခါက္ သိမ္းပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကို လုိက္၍ကလစ္ထုိးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

ပန္းဆံထုိးအႀကီးနဲ႔အလွဆင္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ ဆံထုံး