အလိပ္ဆံထံုး

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေသခ်ာထံုးျပထားလို႔ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးစုစည္းမည္။

ဆံပင္စုစည္းကာလိပ္မည္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

လိပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

လိပ္ျပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အဖ်ားလိပ္ပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ေတြအေပၚသို႔ေအာက္မွဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။