ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

လြယ္ကူတဲ့ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို Alice က တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို နားထင္နားတစ္ဖက္ကေနအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းယူေပးရပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွာ ေဘးတေစာင္းေလးစည္းေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုလည္းအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ညာဘက္မွာ ေဘးတေစာင္းစည္းေပးရပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္းပဲယူျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။