အေပၚက်စ္ေခြလုပ္နည္း

0

အဆင့္ဆင့္လုပ္နည္းေလးေတြ လုပ္ျပထားလို႔ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္က်စ္ကာထံုးမည္။

နွစ္စခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္တစ္စမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္သိုပို႔ပါ။

ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ထပ္ၿပီးအေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

တျခားဘက္သို႔ပို႕ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္သြားပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုခ်ည္ပါ။

အဆင့္ဆင့္အဖ်ားထိခ်ည္ပါ။

ဆံထံုးပံုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။