သံုးလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစမယ့္ ပံုစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္ၿပီးစည္းၾကည့္ဖို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

အေနာက္ထိပ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍က်စ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္ကိုလည္းစည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာအလယ္တြင္စိုက္၍ကြင္းထဲကိုက်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

က်န္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္းကြင္းတံသံုး၍လိမ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။