ပန္းပြင့္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္ေလးစုစည္းပါ။

ပန္းပြင့္ဆံထုံးစလုပ္ပါ။

အေပၚဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အတြင္းထည့္လိပ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အတြင္းထည့္လိပ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ဘဲညွပ္ျဖင့္ယူၿပီး ထိန္းထားပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူၿပီးအတြင္းထည့္လိပ္ပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကိုလည္း ဆက္လုပ္သြားပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္သြားပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။