ေနာက္တြဲဆံထုံးႀကီး Fancyအေခြ

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုခြဲေႀကာင္းအရင္ခ်ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္ၿပီးတစ္၀က္ေလာက္တြင္သားေရကြင္းတပ္ထားေသာ ကလစ္ျဖင့္တပ္ထားပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔သပ္ရပ္ေအာင္ယူၿပီး ေအာက္နားေလးကို စည္းထားပါ။

စည္းထားေသာအစကို အတြင္းထည့္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုဖယ္ထားပါ။

အတြန္႔ေလးလုပ္၍ အဖ်ားကိုေခြၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အတြန္႔ေလးလုပ္ၿပီး ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ဆံထုံးနွင့္ကပ္ရပ္တြင္ ခြကလစ္ျဖင့္ထိုးထားပါ။

ဆံထုံးေပၚတြင္ ပိုေသာဆံပင္ေလးကို အတြန္႕ေလးလုပ္သြားပါ။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကိုေရွ႕ဆံပင္အကုန္လံုးကိုတြန္႔ၿပီးဘဲညွပ္ျဖင့္ ထိန္းထားပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ဆံထုံးေပၚတြင္ ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။