ေနာက္တြဲေဘးအကပ္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဘးခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုခြဲေႀကာင္းအရင္ခ်ပါ။

နည္းတဲ့ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မ်ားတဲ့ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္ၿပီးတစ္ဖက္လိမ္ထားေသာဆံပင္အေပၚတြင္ထပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးဆံပင္ေလးေတြအကုန္ဆက္လုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုအစသိမ္းၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။