ေလးဆင့္အပြက်စ္ဆံျမွီးက်စ္နည္း

0

အရမ္းလြယ္ကူလို ့အဆင္ေျပမယ္လို ့ထင္ပါတယ္။

အလယ္ခြဲပါမည္။

အေပၚဆံပင္ယူကာက်စ္မည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဒုတိယဆင့္ကို က်စ္ဆံျမွီးပါေရာျပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ထိုသို ့ျပဳလုပ္ၿပီး အလွဆင္ပါ။