ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးေနာက္ဘက္တြင္စုစည္းပါ။

ကြင္းတံေလးသုံးၿပီးဆံပင္တစ္၀က္ထိလုပ္သြားပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံေလး သုံးေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္၍ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးကြင္းတံထဲကိုထည့္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးကြင္းတံထဲကိုထည့္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္လုပ္သြားပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္စခြဲၿပီး မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ေပးပါ။

အစနည္းနည္းေလးထုတ္ၿပီး က်န္ဆံပင္ကို အေပၚသို႔တြန္းတင္ပါ။

အစအကုန္သိမ္းၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လုပ္ၿပီးအလွဆင္ပါ။