မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ကႀကီးဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးေနာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

ကြင္းတံေလးသုံးၿပီးဆံပင္တစ္၀က္ထိ လုပ္သြားပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံေလး သုံးေပးပါ။p>

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္၍ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ကြင္းတံထဲကို ထည့္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးကြင္းတံထဲကို ထည့္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္လုပ္သြားပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္စခြဲၿပီး မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ေပးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္သို႔တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းထဲထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကို လုပ္ၿပီးအလွဆင္ပါ။