ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

0

လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး ကုိ ဆံပင္ရွည္သူမ်ားႏွင့္ အလယ္ အလတ္ဆံပင္ရွိသူတုိ႔ ထုံးလုိ႔ရေအာင္ အလြယ္ကူဆုံးပုံစံျဖင့္ ယုယုမွဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ဇာႀကိဳးတစ္ကုိက္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ဇာႀကိဳးတစ္ကုိက္ကုိ သုံးပါမည္။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသားေရကြင္းကုိ ဟၿပီးဇာႀကိဳးကုိထည့္ပါ။ (*ဇာႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေအာင္ တစ္၀က္ေရာက္လွ်င္ရပ္လုိက္ပါ။)
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ညာဘက္ျခမ္းသားေရကြင္းကုိ ဟၿပီးဇာႀကိဳးကုိထည့္ပါ။ (*ဇာႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေအာင္ တစ္၀က္ေရာက္လွ်င္ရပ္လုိက္ပါ။)
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ ေလးပိုင္းခဲြပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ေလးပုိင္းခဲြထားေသာ ဆံပင္၏ တစ္ပုိင္းခ်င္းစီကုိ သားေရကြင္းျဖင့္ ယာယီခ်ည္ထားပါ။ (*တစ္ပုိင္းႏွင့္ တစ္ပုိင္းေရာသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ သားေရကြင္းျဖင့္ ယာယီစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ညာဘက္အစြန္ဆုံးပုိင္းဆံပင္ႏွင့္ ဇာႀကိဳးတစ္ပုိင္းကုိ ယူပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ဇာႀကိဳး ကုိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ လိမ္သြားပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

အေပၚအဆင့္အတုိင္းပဲ က်န္ေသာ သုံးပုိင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ညာဘက္အစြန္ဆုံးအပုိင္းမွစၿပီး အေပၚေထာင္၍ဘယ္ဘက္သုိ႔ေခြသြားပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

လုိအပ္ေသာ ေနရာကိုလိုက္၍ကလစ္ထုိးပါ။
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး
ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး

ဇာထုိးလိမ္ေခြဆံထုံး