အထပ္ထပ္အလွန္စည္းနည္း

0

လုပ္ရတာလြယ္ကူလို ့ျပန္လုပ္ခ်င္တဲ႔ ညီမေလးေတြအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။

အေရွ ့ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဖယ္ျပီးေအာက္ကိုစုစည္းပါ။

ေအာက္ဖ်ားစည္းကာလွန္မည္။

ေအာက္ဖ်ားကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလည္ကိုခြဲပါ။

အေနာက္ကိုလွန္ခ်ျပီးလိမ္ပါ။

အထပ္ထပ္လိမ္ပါ။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဖ်ားထိအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။