ႏွစ္ဆင့္ဆံထံုး

0

လုပ္ရတာလြယ္ကူလို႔အဆင္ေျပနိုင္မယ္လည္းထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚကိုက်စ္ပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္တစ္စမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

အျခားဘက္သိုပို႔ပါ။

ညာဘက္မွ အနည္းငယ္ယူပါ။

တျခားဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ထပ္ျပီးဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

တျခားဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါ

အဆင့္ဆင့္က်စ္သြားပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုခ်ည္ပါ။

အဆင့္ဆင့္အဖ်ားထိခ်ည္ပါ။

ဆံထံုးပံုေခြပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုႏွစ္စခြဲပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ထုတ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ခြဲပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔ပါ။

အဖ်ားထိအဆင့္ဆင့္က်စ္ကာေအာက္ဖ်ားကိုေခြပါ။

ဆံထံုးပံုထံုးျပီးကလစ္ထိုးပါ။