ဘီးကုပ္ေလးတပ္ၿပီးဆံပင္အလွစည္းရေအာင္

0

အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔လိုက္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲထားပါ။

ေခါင္းပတ္ဘီးကုပ္ေလးအရင္တပ္ေပးပါ။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုခဏစည္းထားပါ။

ေခါင္းပတ္ဘီးကုပ္ေလးတပ္ေပးပါ။

ေရွ႕ဘက္တြင္အစႏွစ္ခုကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွလက္လွ်ိဳၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုစည္းလိုက္ပါ။

အတြင္းဘက္မွလက္လွ်ိဳၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းစည္းထားေသာအလယ္ထဲတြင္ထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းထည့္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။