ယိုးဒယား အထပ္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ခြဲေႀကာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ဘက္ကို အေဖာင္းလုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကိုသပ္ရပ္ေအာင္ျပန္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဘးခြဲထားပါ။

နည္းတဲ့ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုႏွစ္စခြဲယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ယူၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။


3.ဘယ္ဘက္မွေရွ႕ဆံပင္ေတြကိုသိမ္းေပးပါ။

မ်ားတဲ့ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

လိမ္ၿပီးေနာက္ဘက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

အတြင္းဘက္ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။


4.က်န္ဆံပင္ေတြကိုအတြင္းေခါက္ၿပီး ဆက္လုပ္သြားပါ။

အေရွ႕ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။

အေပၚသို႔ယူၿပီး အတြင္းေခါက္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေဘးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အေပၚဘက္မွယူ၍ တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အတြင္းေခါက္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အတြင္းေခါက္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ေခါက္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အတြင္းေခါက္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခြထည့္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။