ေဘာလံုးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကုိသံုးပါမယ္။

ဆံခံကို စည္းထားေသာဆံပင္အေရွ႕တြင္တင္ၿပီး က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆံခံတြင္ျဖန္႕ၿပီး အေရွ႕တြင္စုစည္းပါမယ္။

စည္းၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအေပၚတြင္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ဆံထံုးတြင္ပတ္ၿပီး ေဘးတြင္လိမ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီး က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကုိ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတုိင္းလုပ္ပါမယ္။