အလွထံုးဆံထံုး

0

အရမ္းလြယ္လို႔ျပန္လုပ္ရလြယ္ကူပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္စုစည္းပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ကာထံုးမည္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုယူျပီး ဆံပင္မွာစြပ္ပါ။

ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းမွာပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ပ၀ါအလွယူ၍စည္းပါ။