ေဘးတစ္ေစာင္း က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္ဘက္တြင္ ေဘးတစ္ေစာင္း စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းပါ။

ဆံပင္ႀကားထဲမွ လက္လွ်ိဳၿပီး စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ထပ္စည္းပါ။

အေပၚဘက္ ဆံပင္ႀကားထဲမွ လက္လွ်ိဳၿပီး စည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

အေပၚသို႔ဆြဲယူလိုက္ပါ။


3.က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သုံးစခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ဆက္က်စ္ေပးပါ။

အေပၚက်စ္ဆံၿမီွးကိုေအာက္က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ဘက္မွလွ်ိဳယူပါ။

တစ္ဖက္တြင္ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုပထမက်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။