အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

0

ဆံပင္ပုံစံအဆန္းႏွင့္ ခ်စ္စဖြယ္ပုံစံကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ ဖဲျပားကုိ ဆံပင္ရွည္သူမ်ားႏွင့္ ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ယုယုမွ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး ဘယ္ဆံပင္ကုိ အ၀ုိင္းထဲသုိ႔သြင္းပါ။(*အနည္းငယ္ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္ကုိ ကလစ္ျဖင့္ ညွပ္ထားပါ။)
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းေပၚတြင္ ဆံပင္ကုိ ျဖန္႔ပါ။ (*အနည္းငယ္ခ်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ကုိ ဖုံးသြားပါမည္။)
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အ၀ုိင္းေနရာေပၚမွ သားေရကြင္းျဖင့္အုပ္ၿပီးခ်ည္ပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပားအ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းေအာက္ဘက္၌ျပန္႔ေနေသာ ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ယူ၍ အလိမ္လုပ္ပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အလိမ္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္၌ျပန္႔ေနေသာ ဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ထပ္ ယူၿပီးေပါင္းလိတ္သြားပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

လိတ္ထားေသာ ဆံပင္ၾကားထဲသုိ႔ အၿမီွးပုိင္းကုိ ၀ႈိက္ၿပီးသြင္းပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အၿမွီးပုိင္းသိမ္းထားေသာ ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္၏ထိပ္ဆုံးကုိ သားေရကြင္းႏွစ္ပတ္ေလာက္ခ်ည္ပါ။ (*သုံးပတ္ေျမာက္တြင္ သားေရကြင္းကုိ ဟထားပါ။)
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

သားေရကြင္းသုံးပတ္ေျမာက္တြင္ ညာဘက္ဆံပင္ကုိတစ္ခ်က္ေခါက္ထားၿပီး သားေရကြင္းကုိ ဟထားပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

ဟထားေသာ သားေရကြင္းထဲသုိ႔ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသုိ႔ တစ္ခ်က္ေခါက္ထည့္လုိက္ပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

ဖဲျပားအလယ္၌က်န္ေနေသာ အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚသုိ႔ ေခါက္သိမ္းလုိက္ပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အေပၚသုိ႔ေခါက္သိမ္းထားေသာ ေနရာကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

ဖဲျပား၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း၏အတြင္းထဲသုိ႔ ကလစ္ထုိးပါ။
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား
အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား

အ၀ုိင္းႏွစ္ထပ္ဖဲျပား