ေနာက္တြဲအထပ္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးေတြ ေသခ်ာျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ဆြဲယူပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခါက္ၿပီး တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုလည္း ထပ္လုပ္သြားပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္ထဲ ထည့္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာအစကို ႏွစ္ခုထပ္ခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။