က်စ္ဆံျမွီးအလွန္စည္းနည္း

0

အဆင့္ဆင့္ K က လုပ္ျပထားလို႔လုပ္ရတာလြယ္ကူပါတယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္စည္းမည္။

ဘယ္ဘက္ပါထပ္ယူပါ။

အေရွ ့ယူထားေသာဆံပင္ကိုဖယ္ျပီး အေနာက္ဆံပင္ကိုႏွစ္ဖက္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလည္ကို ဟပါ။

ဆံပင္ကိုလွန္ခ်ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းထိုသို ့ျပဳလုပ္ပါ။

အေပၚကဆံပင္ကိုယူကာသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ပါ။

အေရွ ့ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ေရာျပီးက်စ္ပါ။

ေအာက္ထိက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွလွန္ခ်ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို ့က်စ္ဆံျမွီးကိုထည့္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးျပီး ႏွစ္ဖက္လံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။