ႏွစ္လိမ္ေခါက္ကပ္ဆံထံုး

0

ထံုးတဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူထံုးလို႔ရေအာင္ ေအာက္မွာအဆင့္ဆင့္ထံုးျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

တစ္ဖက္တြင္ဆံပင္ကိုမ်ားမ်ားစည္း၍အနည္းငယ္က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍က်စ္ကာထံုးပါ။

စည္းထားေသာအလယ္ကိုလက္ႏႈိက္၍လိမ္ပါ။

ဆံပင္အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ုျပန္ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

အလွဆင္ေပးပါ။