ဆံပင္အေခြ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ေဘးတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။