ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

က်စ္ထားသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။