က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

ရုိးရုိးယဥ္ယဥ္ေလး၀တ္ၿပီး ဆံပင္ပုံစံကုိစဥ္းစားမရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ရုိးရုိးေလးနဲ႔လူအမ်ား ေငးၾကည့္ခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း ေလးကုိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိေနာက္သုိ႔ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိသုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။ (*အၿမွီးထိက်စ္ သြားပါ။)
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

လက္ညွဳိးျပထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးေနရာကုိ အေပါက္ေဖာက္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးအေပါက္ထဲသုိ႔ သြင္းၿပီးအၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ အနည္းငယ္ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးအေပါက္ထဲသုိ႔ သြင္းၿပီးအၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

၁ဆင့္ၿပီးဆုံးသြားေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။ (သုံးဆင့္ ျပဳလုပ္ပါမည္။)
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိအနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးအေပါက္ထဲသို႔သြင္းၿပီး အၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိအနည္းငယ္ထပ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးအေပါက္ထဲသို႔သြင္းၿပီး အၿမီွးပုိင္းကုိ ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

တစ္ဆင့္က်န္တာကုိ အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ထားေသာ အၿမီွးပုိင္းေလးေတြအေပၚကုိ ျပန္ကန္မထြက္ေအာင္ ကလစ္ထုိးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးတစ္၀က္အလွစည္းနည္း