ဘီးကုပ္ေလးတပ္ၿပီးဆံပင္အလွစည္းရေအာင္

0

အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔လိုက္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္လို႔  ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

<h2 class=”page-header”>1.ေခါင္းပတ္ဘီးကုပ္ေလးအရင္တပ္ေပးပါ။</h2>

<p>ေရွ႕ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲထားပါ။</p>

ေခါင္းပတ္ဘီးကုပ္ေလးအရင္တပ္ေပးပါ။

<p>နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။</p>

<p>ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုခဏစည္းထားပါ။</p>

<p>ေခါင္းပတ္ဘီးကုပ္ေလးတပ္ေပးပါ။</p>

<p>ေရွ႕ဘက္တြင္အစႏွစ္ခုကိုလိမ္လိုက္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ေရွ႕ဆံပင္ႏွင့္ေနာက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးစည္းပါ။</h2>

<p>ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။</p>

<p>သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။</p>

<p>အတြင္းဘက္မွလက္လွ်ိဳၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။</p>

<p>ဆြဲခ်လိုက္ပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လုပ္ပါ။</p>

<h2class=”page-header”>3.အလယ္မွဆံပင္ကိုစည္းၿပီးအတြင္းထည့္လိမ္ပါ။ </h2>

<p>က်န္ဆံပင္ကိုစည္းလိုက္ပါ။</p>

<p>အတြင္းဘက္မွလက္လွ်ိဳၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။</p>

<p>ဆြဲခ်လိုက္ပါ။</p>

<h2class=”page-header”>4.ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုအလယ္စည္းထားေသာ ဆံပင္ႀကားထဲထည့္ပါ။</h2>

<p>ေဘးဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းစည္းထားေသာအလယ္ထဲတြင္ထည့္ပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းထည့္ပါ။</p>

<p>ဖြေပးပါ။</p>

<p>အလွဆင္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>5.ၿပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္အလွကိုရရွိပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>