ႏွစ္လိမ္ကပ္ေခြဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေအာက္မွာအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ၿပီးႀကိဳက္တယ္ဆို like & share လုပ္ေပးေနာ္။

<h2 class=”page-header”>1.ဆံပင္ကိုလိမ္၍ေခြထံုးပါ။</h2>

<p>အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါ။</p>

ဆံပင္ကိုလိမ္၍ေခြထံုးပါ။

<p>ေအာက္မွက်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။</p>

<p>ႏွစ္လိမ္ပူး၍က်စ္ေပးပါ။</p>

<p>လိမ္လိုက္ေသာဆံပင္ကိုေခြတင္ေပးပါ။</p>

<p>ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။</p>

<p>အေပၚမွက်န္ဆံပင္ကိုလည္းမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပံုလိမ္ေပးပါ။</p>

<p>ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။</p>

<p>ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>