က်စ္ဆံၿမီွးပတ္လည္အပြင့္ဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္လို႔  ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

<h2class=”page-header”>1.ေရွ႕ဆံပင္ေလးကိုဘီးကုပ္ပုံစံေလးအရင္က်စ္ေပးပါ။</h2>

<p>ဆံပင္အားလုံးကိုေနာက္လွန္တင္ၿပီးေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။</p>

ေရွ႕ဆံပင္ေလးကိုဘီးကုပ္ပုံစံေလးအရင္က်စ္ေပးပါ။

<p>ယူထားေသာဆံပင္ကိုသုံးစခြဲထားပါ။</p>

<p> က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။</p>

<p>ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။</p>

<p>က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲထည့္က်စ္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ေအာက္ဘက္ဆံပင္တစ္ျခမ္းကိုလည္း ဆြဲက်စ္သြားပါ။</h2>

<p>ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။</p>

<p>က်စ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲထည့္က်စ္ပါ။</p>

<p>ဘီးကုပ္ပုံစံေလးေရွ႕ဘက္ကိုအကုန္က်စ္သြားပါ။</p>

<p>ဖြေပးပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>3.က်န္ဆံပင္ကိုအပြင့္ပုံစံလုပ္ေပးပါ။</h2>

<p>ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုလည္းအကုန္ယူ၍က်စ္သြားပါ။</p>

<p> ဆံပင္အဖ်ားထိအကုန္က်စ္သြားပါ။</p>

<p>အတြင္းဘက္ထည့္ေခြေပးပါ။</p>

<p>ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။</p>

<p>အလွဆင္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>4.ၿပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္အလွကိုရရွိပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>