ဆြမ္းေကၽြးေနာက္တြဲအေခြဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔လိုက္လုပ္ရလြယ္ကူမယ္လို႔  ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

<h2 class=”page-header”>1.ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။</h2>

<p>နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီးေနာက္ဘက္ကိုစုယူထားပါ။</p>

ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

<p>ကလစ္တပ္ထားေသာသားေရကြင္းကိုသုံးပါ။</p>

<p>စည္းထားပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2. ေရွ႕ဆံပင္ကိုသိမ္းပါ။</h2>

<p>ေရွ႕ဆံပင္ကိုအလည္ခြဲပါ။</p>

<p>ညာဘက္ျခမ္းမွေရွ႕ဆံပင္ကိုအရင္ယူပါ။</p>

<p>စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚပတ္၍ကလစ္ထိုးပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ဖက္မွေရွ႕ဆံပင္ကိုယူၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။</p>

<p>ေနာက္ဘက္ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီးတစ္ပိုင္းကိုျခစ္ထားပါ။</p>

<p>ပိုက္ျဖင့္အုပ္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>3.ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္စီယူၿပီးေခြေပးပါ။</h2>

<p>အေပၚဆံပင္မွအနည္းငယ္ကိုယူပါ။</p>

<p>ေခြေပးပါ။</p>

<p>ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။ </p>

<p>ပိုေသာဆံပင္ကိုထပ္ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>4.ဆံပင္ကုန္သည္အထိေခြၿပီးအလွဆင္ပါ။</h2>

<p>အလယ္ဆံပင္ခ်န္ၿပီးေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။</p>

<p>ေခြေပးပါ။</p>

<p>ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ခုထပ္ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။</p>

<p>အဆင့္ဆင့္ေခြၿပီးအလွဆင္ပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>5.ၿပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္အလွကိုရရွိပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>