ဆရာမဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံုအဆင့္ဆင့္ကို သီရိက တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

<h2 class=”page-header”>1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။</h2>

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး အေနာက္တြင္ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

<p>စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။</p>

<p>အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။</p>

<p>ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ယူပါမယ္။</p>

<p>ယူထားေသာဆံပင္ကို ထံုးထားေသာဆံပင္အေပၚသို႔ေခြပါမယ္။</p>

<p>အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။</p>

<p>က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္လည္း ယူပါမယ္။</p>

<p>ယူထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။</p>

<p>Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>