ႏွစ္ဖက္က်စ္ေခါက္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွာအဆင့္ဆင့္ထံုးျပေပးထားလို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း ၾကည့္ၿပီးထံုးၾကည့္ေနာ္။

<h2 class=”page-header”>1.ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။</h2>

<p>ထိပ္ဖက္အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။</p>

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

<p>ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။</p>

<p>ေဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။</p>

<p>ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။</p>

<p>ပူးထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။</p>

<p>ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။</p>

<p>အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။</p>

<p>က်န္ဆံပင္ကုိဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းစည္းပါ။</p>

<p>ဖြေပးပါ။</p>

<p>က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းကိုေခါက္ထည့္ပါ။</p>

<p>ကလစ္ထိုးေပးပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>