ႏွစ္ယွက္လိမ္ဆံထံုး

0

Dolly ကေသခ်ာထံုးျပထားတဲ့ ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ၿပီး like & share ေတြ မ်ားႀကီးလုပ္ေပးပါ။

<h2 class=”page-header”>1.ဆံပင္ကိုယွက္၍ထံုးေပးမွာပါ။</h2>

<p>ဆံပင္တစ္၀က္ကိုအေနာက္တြင္စည္းပါ။</p>

ဆံပင္ကိုယွက္၍ထံုးေပးမွာပါ။

<p>ေဘးမွအနည္းငယ္ကိုယူၿပီးသားေရကြင္းေပၚတြင္ယွက္လိုက္ပါ။</p>

<p>ကလစ္ထိုးေပးပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးျပန္ယွက္၍ကလစ္ထိုးပါ။</p>

<p>ေနာက္တစ္ဆင့္ဆံပင္ထပ္ယူကာယွက္ေပးပါ။</p>

<p>က်န္ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။</p>

<p>ယွက္ထားေသာေဘးတြင္ေခြတင္ေပးပါ။</p>

<p>ကလစ္ထိုးေပးပါ။</p>

<h2 class=”page-header”>2.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။</h2>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>