အလိမ္လိမ္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း

0

တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးဦးေနာ္။

1.နားေနာက္မွဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွဆံပင္ကိုေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကိုဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကိုေနာက္သို႔လွန္ၿပီးဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

2.ေရွ႕ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီးအဆင့္ဆင့္ လုပ္ေပးပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အေဖာင္းေနရာတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္အေဖာင္းေနရာတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိလိမ္ၿပီးေနာက္ဘက္တြင္ကလစ္ထိုးပါ။

3.ေဘးႏွစ္ဖက္ကိုစုစည္းပါ။

က်န္ဆံပင္မွေဘးႏွစ္ဖက္ကိုယူပါ။

စုယူၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွလက္လွ်ိဳ၍စည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အလွဆင္ပါ။

4.ၿပီးျပည့္စုံေသာဆံပင္အလွကိုရရွိပါၿပီ။>

<h2 class=”page-header”>ဗီြဒီယုိကုိၾကည့္ပါ</h2>