က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္ကပ္အက်စ္ဆံထံုး

0

Dolly ထံုးျပတဲ့ဆံထံုးေလးေတြက အရမ္းကိုလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးေတြႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္ရွင့္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေဘးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ျပန္ပူးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေဘးမွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ျပန္ပူးက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ဖက္လံုးကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုေခြတင္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခြတင္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္က်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းအေနာက္ကိုပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။