က်စ္ဆံျမွီးနွင့္မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုးပံုစံ

0

က်စ္ဆံျမွီးမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုးပံုစံကိုAlice က တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ ကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ခြဲျပီးစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အလည္တ၀ိွဳက္ခြဲ၍ညွပ္ျဖင့္ခနညွပ္ထားေပးပါ။

ဆံပင္ခြဲျပီးစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုစုျပီးစည္းေပးရပါမယ္။

အေပၚကခြဲထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးနွင့္ေရာ၍က်စ္ေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူေပးပါ။

ေရာ၍က်စ္ေပးပါ။

ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍က်စ္ေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္နွင့္ပူး၍စည္းေပးရပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ေလာက္ယူေပးပါ။

လိမ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္နည္းနည္းယူေပးပါ။

နွစ္ခုခြဲေပးပါ

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေပးပါ။

ေခြေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ေတြကိုထိုနည္းအတိုင္းလုပ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါမယ္။

3.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။