ဆံပင္အလိမ္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ သီရိကတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္တြင္လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုအေနာက္တြင္လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။