တစ္ဖက္က်စ္ေနာက္ကပ္ဆံထံုး

0

လိုက္ပီးထံုးၾကည့္ထားတဲ့အတြက္ ပြဲသြားတဲ့အခါစိတ္ပူစရာမလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ထံုးဖြဲ႔နိုင္ၿပီေပါ့ေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူးက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုအေနာက္ဆံပင္တစ္၀က္ထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

ပထမက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုေခြတင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။