က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံု အဆင့္ဆင့္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။