က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးပံုစံ

0

က်စ္ဆံျမွီးဆံထံုးပံုစံ ကိုAlice က တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ ကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူျပီးက်စ္ေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကဆံပင္အနည္းငယ္ယူျပီးက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္ယူျပီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္းဆက္၍က်စ္ေပးသြားျပီး ေခါင္းစည္းႀကိဳးနွင့္စည္းေပးပါ။

ေအာက္ဖ်ားကိုလည္း ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

ေခါက္ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။

2.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။