ငါးမိနစ္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးပံု အဆင့္ဆင့္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္တစ္၀က္ကိုခ်န္ၿပီးက်န္ဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ေဘးတစ္ဖက္စီျဖန္႔ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ၿပီး အဆံုးတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။