ပန္းပြင့္ပံုစံ က်စ္ဆံျမွီး

0

ပန္းပြင့္ပံုစံ က်စ္ဆံျမွီးကို Alice က တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို တင္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1.ဆံပင္အလႊာယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုတစ္လႊာယူေပးပါ။

ဆံပင္အလႊာယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္ကိုဆြဲ၍ဖြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ေပးျပီး ဆြဲ၍ဖြေပးရပါမယ္။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

အေပၚသို႔ပတ္ေပးရပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္လႊာယူေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္၍ဖြေပးျပီးေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။

ပတ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

2.က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးပတ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကဆံပင္ကိုတစ္လႊာယူေပးပါ။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းပဲျပဳလုပ္ေပးျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ခုကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္းပဲလုပ္ေပးျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးရပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ျပီးျပည့္စံုသြားျပီ။