ပြဲတက္ဆံထုံး

0

ေလ့လာသင္ယူေနသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ေလ့က်င့္နိုင္ေအာင္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူ၍ လွန္တင္ထားပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူ၍ ဘီးျဖင့္ၿခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္သို႔ယူ၍ သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးထားပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ လိမ္ထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သုံးစခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အေပၚဆုံးေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာအစအကုန္လုံးကို သုံးစခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။