ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

0

ဆံပင္တုိၿပီး ဆံထုံးထုံး မရလုိ႔စိတ္ညစ္ေနရေသာ သူတုိ႔အတြက္ ယုယုမွ လြယ္ကူရုိးရွင္းၿပီး ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံးထုံးနည္းေလးကုိ ဖန္တီးေပးလုိက္ ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔ျဖန္႔ခ်ထားပါ။
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္တြင္စုစည္းပါ။
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

စည္းထားေသာ သားေရကြင္းကုိ ေနာက္သို႔အနည္းငယ္ဆြဲခ်လုိက္ပါ။
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

အေပၚပုိင္းကုိပဲ အလယ္မွပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းခဲြပါ။ (*ေအာက္ပုိင္းထိခဲြလွ်င္ ဆံထုံးပုံမထြက္ေတာ့ပါ။)
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

အလယ္ခဲြထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ ထည့္ပါ။ (*ဆံပင္နည္းနည္းရွည္ေသာ သူမ်ားက လိတ္ၿပီးထည့္ပါ။)
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

ဟေနေသာ ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာႏွစ္ဖက္ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိ အလယ္သုိ႔ယူၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

ပန္းပြင့္ဆံထုိးျဖင့္ ကလစ္ထုိးထားေသာ ေနရာအနီးတ၀ုိက္ကုိ အလွဆင္ပါ။
ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး

ရုိးရွင္းေသာ ျမင္းၿမီွးဆံထုံး