ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူတုိ႔ႏွင့္ ဆံထုံးပုံစံအသစ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံးပုံစံကုိ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါမည္။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါမည္။(*စည္းထား ေသာဆံပင္ကုိ ပြင့္ဖတ္ေလးဖတ္ျပဳလုပ္ပါမည္။ လုိသေလာက္ခ်ိန္ၿပီး ဆံပင္ကုိ ယူပါ။)
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ အၿမီွးပုိင္းမွေန၍ အတြင္းသုိ႔လိတ္သြားပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

လိတ္ထားေသာ ဆံပင္၏အတြင္းထဲသုိ႔ ဘယ္ညာႏွစ္ဖက္လုံးကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ အေပၚပုိင္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ အၿမီွးပုိင္းမွေန၍ အတြင္းသုိ႔လိတ္သြားပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

လိတ္ထားေသာ ဆံပင္၏အတြင္းထဲသုိ႔ ဘယ္ညာႏွစ္ဖက္လုံးကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ အၿမွီးပုိင္းမွေန၍ အတြင္းသုိ႔လိတ္ၿပီး ဘယ္ညာ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

အနည္းငယ္က်န္ေသာ ဆံပင္ကုိ အၿမွီးပုိင္းမွေန၍ အတြင္းသုိ႔လိတ္ၿပီး ဘယ္ညာ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး

ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး
ဆန္းသစ္ေသာ ပြင့္ဖတ္ဆံထုံး