ႏွစ္ယွက္ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္း လြယ္ကူတဲ့ပံုစံေလးျဖစ္လို႔ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္နွစ္ဖက္ခြဲစည္းပါ။

ဆံပင္္ကိုယွက္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုုုလုုုပ္ေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္မွအနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွအနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။