ႀကိဳးခ်ည္က်စ္ဆံၿမီွး ေနာက္တြဲအလွ

0

ကိုယ္တိုင္လိုက္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပထားသလို သူမ်ားကိုလည္း အရင္စမ္းလုပ္ႀကည့္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ပြရႈပ္မသြားေစရန္ ေကာ္ရည္အရင္ျဖန္းေပးပါ။

ႀကိဳးခ်ည္အဆင့္ဆင့္ေလး လုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲထားပါ။

ခြဲေႀကာင္းအဆုံး ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

စုကိုင္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ညာဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႕ ထည့္ပါ။

အေပၚမွေက်ာ္ယူ၍ ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

တစ္၀က္အထိလုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကို သုံးစထပ္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္က်စ္ေပးပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူပါ။

ပုံတြင္ ျပထားသလို ေခါက္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္က်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း ထပ္လုပ္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။