ေဘးယွက္ဆံပင္စည္းနည္း

0

လွပၿပီးက်က္သေရရွိေစမည့္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။